Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych - poczęstunku na zajęcia w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/197569_zapytanie-ofertowe.html