Głównej zawartości

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy.

Sprawozdanie

 

 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

W terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia  2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy, dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

Pliki do pobrania: