Drukuj
Kategoria: Świadczenie wychowawcze 500+
Odsłony: 12262

Informacje o programie

Program Rodzina 500 + to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 r. życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
obywatelom polskim, cudzoziemcom, którzy spełniają warunki określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.

W przypadku kiedy zmarł rodzic, który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Ważne informacje

W Czerwionce-Leszczynach wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ze świadczenia wychowawczego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną.

Formularz wniosku jest do pobrania ze stron Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (opsczerwionka.pl) oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl).

Wnioski w formie papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 36B zapewniamy obsługę dla osób niesłyszących.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach.