Głównej zawartości

Informacje o programie

Program Rodzina 500 + to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Pierwsze dziecko to… to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, czyli do dnia 30 września, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

Ważne informacje

W Czerwionce-Leszczynach wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań ze świadczenia wychowawczego.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,

  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku jest do pobrania ze stron: Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach www.opsczerwionka-leszczyny.pl, oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl.

Wnioski w formie papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 36B zapewniamy obsługę dla osób niesłyszących.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

matce, ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezależnie od tego czy będzie kontynuowało naukę w szkole (przy czym dziecko powyżej 18 roku życia do 25 roku życia zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu rodzica będzie wchodziło w skład rodziny przy ustalaniu prawa na pierwsze dziecko, które jest uzależnione od kryterium dochodowego).

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

Na pierwsze dziecko w rodzinie, czy też jedyne zależnie od dochodu (w przypadku ustalania prawa na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 wraz z uwzględnieniem każdej zmiany sytuacji finansowej powstałej po 31.12.2014 r. - np. utrata lub uzyskanie zatrudnienia )

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ważne!

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dodatkowe informacje:

W celu szybszej weryfikacji danych osobowych oraz usprawnienia wypłaty świadczenia wychowawczego do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny numer rachunku bankowego;

  • dokumenty potwierdzające tożsamość wszystkich członków rodziny (dowody osobiste, paszport, prawo jazdy, akty urodzenia dzieci itp.);

  • dokument potwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (wyroki , postanowienia sądu i inne);

  • świadectwa pracy, umowy potwierdzające zatrudnienie, decyzje organów emerytalno – rentowych i inne dokumenty.

 

W razie konieczności osoba wnioskująca będzie wzywana do uzupełnienia innych niezbędnych dokumentów.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach.

Tel. 32 43 18 100, 32 43 12 039 wew. 22