Głównej zawartości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku uruchomiło Punkt Interwencji Kryzysowej, dla mieszkańców z terenu powiatu rybnickiego.

Siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku przy ul. 3 Maja 31.

Celem pracy Punktu Interwencji Kryzysowej jest doraźna, natychmiastowa, krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy - znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej w celu zapobiegania powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.

Do podstawowych zadań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej należy:

  1. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne,
  2. Poradnictwo i konsultacje prawne,
  3. Terapia rodzinna, małżeńska i indywidualna,
  4. Szkoła dla rodziców,
  5. Prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień,
  6. Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
  7. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
  8. Koordynowanie realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  9. Współpraca z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną,
  10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów,
  11. Opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności, sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach.

 

Godziny urzędowania specjalistów:

Poniedziałek:
15.30 - 18.00 - Psychoterapeuta oraz Psycholog

Wtorek:
16.00 - 18.00 - Konsultant ds. uzależnień oraz Konsultant ds. przemocy

Środa:
15.30 - 18.00
Psychoterapeuta oraz Psycholog

Czwartek:
16.00 - 18.00 -
Konsultant ds. uzależnień oraz Konsultant ds. przemocy