Drukuj

Przemiany gospodarcze, które mają miejsce również na terenie naszej gminy, generują wiele niekorzystnych zjawisk społecznych. Niewątpliwie należą do nich bezrobocie i jego następstwa. Zrozumienie złożonych uwarunkowań zachowania się człowieka w sytuacji utraty pracy może sprawić, że początkowa bezradność może się przekształcić w zachowania wskazujące na istnienie ukrytych, często nie znanych nawet samym zainteresowanym potencjałów i możliwości działania konstruktywnego.

W związku z tym pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach: Kinga Mysłek i Wioleta Stefan w okresie od czerwca do grudnia 2010r. realizowały autorski projekt socjalny, który oferował kompleksowy i zintegrowany program wsparcia dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie tym, z pozytywnym wynikiem, udział wzięło 20 osób. Realizatorzy projektu dostosowali do indywidualnych potrzeb uczestników projektu zastosowane formy wsparcia i instrumenty aktywnej integracji. Pracownicy socjalni i beneficjenci projektu jako narzędzie pracy socjalnej wykorzystali kontrakt socjalny.

Bezrobotni beneficjenci brali udział w zajęciach, które dały im bezpośrednią możliwość samodzielnego poszukiwania ofert pracy w Internecie przy wsparciu i pomocy ze strony pracowników socjalnych, doradcy zawodowego i informatyka. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych przy poszukiwaniu pracy, przełamali wewnętrzne bariery przed zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych, zdobyli wiedzę na temat specyfiki rynku pracy oraz umiejętności społecznych niezbędnych w trakcie poszukiwaniu pracy. Ogromną satysfakcję realizatorkom projektu daje fakt, iż uczestnicy projektu zostali zaktywizowani zawodowo i społecznie, odzyskali wiarę w siebie oraz poczucie własnej wartości i woli działania oraz zmienili percepcję własnej sytuacji, oceny swego położenia

Należy nadmienić, że projekt socjalny "Złapać pracę w sieci - aktywizacja bezrobotnych klientów OPS poprzez poszukiwanie pracy w Internecie" był działaniem innowacyjnym, o charakterze nieznanym wcześniej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Jego zakres uwzględniał pozaustawowe działania OPS dla osób należących do obszaru wykluczenia społecznego.

Ubiegłoroczna edycja projektu zakończyła się spotkaniem integracyjnym pracowników socjalnych realizujących projekt, uczestników i Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach w osobie Zastępcy Dyrektora mgr Barbary Gorzowskiej - Leszczyńskiej. Z przyczyn niezależnych w spotkaniu tym nie mogła wziąć osobiście Pani Dyrektor mgr Celina Cymorek. Jednakże, jak przekazała wszystkim Pani Barbara Gorzowska - Leszczyńska, Pani Dyrektor była myślami ze wszystkimi uczestnikami spotkania i przekazała uczestnikom projektu życzenia powodzenia w dalszym poszukiwaniu pracy. Realizacja wszystkich działań w projekcie socjalnym bez zaplecza własnego byłaby jednak niemożliwa. Dlatego też realizatorki projektu kierują podziękowania do Pana Krzysztofa Wrzeszcza - informatyka, oraz Moniki Stępień - Grzegorzyca - doradcy zawodowego w naszym Ośrodku, którzy wspierali działania projektowe. Dziękujemy także wszystkim Pracownikom Świetlicy Terapeutyczno - Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach - za udostępnianie Sali komputerowej i pomoc w przygotowaniu spotkania integracyjnego beneficjentów projektu. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej - za inspirację, wsparcie merytoryczne i motywowanie na każdym etapie realizacji tego projektu.

Chcemy też i w tym miejscu podziękować UCZESTNIKOM PROJEKTU za udział w nim pomimo lęku przed czymś nowym, pomimo wątpliwości, pomimo czasem złej pogody... Dziękujemy za uśmiech, pozytywne opinie na temat projektu i zapraszamy skorzystania z innych innowacyjnych działań, których adresatami będziecie.

Realizatorki:
mgr Kinga Mysłek
mgr Wioleta Stefan