Drukuj
Kategoria: Lokalna Strategia Reintegracji

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepracujące, powyżej 18 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące subregion zachodni województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy:

Lider projektu: Fundacja IMAGO.

Partnerzy: Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Przegędzy, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Biuro projektu: Rybnik, ul. Żorska 14 p. 303, tel. 504 565 301.


Projekt  konkursowy  pn. „Lokalna Strategia Reintegracji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.5 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-konkurs”.