Głównej zawartości

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy "WELDER" w Gliwicach.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikiem projektu może być osoba po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) spełniająca łącznie następujące warunki:
- jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
- jest osobą o niskich kwalifikacjach,
- ukończyła co najmniej szkołę podstawową,
- zamieszkuje na terenie woj. śląskiego,
- posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

ZAKRES

- Spotkania z Doradcą Zawodowym,
- Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
- Kurs z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w tym wykłady teoretyczne i praktyczne - 160 godzin,
- Kurs z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) wraz z kursem przecinacza termicznego, w tym wykłady teoretyczne i praktyczne - 128 godzin,
- Egzaminy końcowe,
- Staże zawodowe - 3 miesiące.

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zewnętrznego egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 oraz IS-P-BW-1-135 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur oraz spoin czołowych blach metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawacza, świadectwo Instytutu Spawalnictwa) oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa o ukończeniu kursu przecinacz termiczny.

W ramach projektu przewidziano:
- stypendia szkoleniowe i stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie NNW,
- odzież roboczą,
- materiały drukowane,
- catering.

Nabór na kurs jest ciągły.

O PROJEKCIE:

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia 100 osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, do 31 sierpnia 2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy. Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.09.2018

Wartość projektu: 1 433 310,72 zł.

BIURO PROJEKTU:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37 pok. 122
44-100 Gliwice
http://www.gapr.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 461 29 22; 32 33 93 166