Głównej zawartości

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór uczestników do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne kierowane są w szczególności do:
- osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
- osób, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
- osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest spowodowanie zmian ich zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Jeśli zostanie zebrana odpowiednia grupa osób wówczas zajęcia zostaną uruchomione najprawdopodobniej w czerwcu 2017 roku.

Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane w godzinach pracy PCPR pod numerem tel. 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31 w Rybniku.

Informujemy również, iż osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą też stale korzystać ze wsparcia psychologicznego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w Rybniku.