Głównej zawartości

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie powiatu rybnickiego, zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik) w godzinach:

poniedziałek

7:30 - 15:30

wtorek

7:30 - 18:00

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 18:00

piątek

7:30 - 13:00

Dział Pieczy Zastępczej
tel. 32 42 600 33 wew. 15, 16

www.pcpr.rybnik.pl

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku jest organizatorem szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Do pobrania: