Głównej zawartości

Projekt konkursowy pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w naszej Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny polega na utworzeniu Klubu Seniora dla 10 osób starszych (60+) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Imago z siedzibą we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu wynosi 284 287,78 PLN, łączne dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 264 387,63 PLN.

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022r. poprzez dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich oraz utworzenie Klubu Seniora. Grupę docelową stanowi 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (11 kobiet, 9 mężczyzn) oraz ich otoczenie, w tym min. 10 osób z niepełnosprawnościami (osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi) i 10 seniorów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niesamodzielne. Zadania w ramach projektu obejmują:

 • usługi asystenckie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • utworzenie Klubu Seniora,
 • poradnictwo prawne i psychologiczne.

Efektem projektu będzie wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów, z uwzględnieniem osób i rodzin zamieszkujących mieszkania chronione w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rekrutacja na zajęcia w ramach Klubu Seniora
trwa od 2 stycznia 2020 r.

Poszukujemy 10 osób:

 • wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • niesamodzielnych,
 • w wieku 60+,
 • mieszkających na terenie mieszkań chronionych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 21A lub podobszaru Czerwionka wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.

Działania w ramach Klubu Seniora będą polegały na:

 • prowadzeniu zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),
 • zwiększeniu aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • działalności prozdrowotnej (m.in. edukacja prozdrowotna, spotkania ze specjalistami), kulturalna i edukacyjna (wyjścia do kina czy teatru),
 • organizacji zajęć sportowych (np. siłownia "pod chmurką"),
 • tworzeniu grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego,
 • poradnictwu prawno-psychologicznym (udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów).

Zajęcia w ramach Klubu Seniora będą się odbywać w każdy:

 • poniedziałek w godzinach od 15:00 do 18:00,
 • środę i czwartek w godzinach od 9:00 do 12:00.

Informacje można uzyskać w:
Centrum Usług Społecznych,
ul. Młyńska 21A (I piętro, pokój nr 6),
44-230 Czerwionka-Leszczyny,
tel. 32 72 312 19