Głównej zawartości

Fundacja Imago z siedzibą we Wrocławiu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oligos z siedzibą w Rybniku, realizuje projekt "Zintegrowane Inwestycje Społeczne" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. - 30.09.2021 r.

Planowane wsparcie obejmuje działania o charakterze społecznym i zawodowym na rzecz osób powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Subregionu Zachodniego i Subregionu Centralnego Woj. śląskiego, łącznie 112 osób, w tym 68 kobiet i 44 mężczyzn.

Projekt zakłada wsparcie doradcy zawodowego i psychologa (opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji), usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, realizację staży i szkoleń zawodowych, oraz pośrednictwo pracy.

Dodatkowo osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, niesamodzielne w wykonywaniu codziennych czynności będą mogły wziąć udział w turnusach treningowych w specjalnie przystosowanym do tego celu mieszkaniu wspieranym. Podczas pobytu w mieszkaniu uczestnikom projektu zapewnia się wsparcie wykwalifikowanej kadry instruktorów i opiekunów oraz wyżywienie w formie min. 3 posiłków dziennie. Pobyt w mieszkaniu polega na nauce obowiązków domowych, budowaniu relacji, zdobywania nowych umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.

Biuro projektu mieści się w Rybniku, przy ul. Żorskiej 14, pok. 303.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 504 565 301.