Głównej zawartości

Zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2019 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

 

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

  • na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju;
  • na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;
  • dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;
  • w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Ponadto dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw zagranicznych, stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ ALFA (ALFA–CRP) można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKONYWANE W PRZYPADKU WPROWADZENIA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO – stopień ALFA (ALFA–CRP):

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.